ÖN BİLGİLENDİRME FORMU

1. KONU

İşbu Satış Sözleşmesi Ön Bilgi Formu’nun konusu, SATICI’ nın, SİPARİŞ VEREN/ALICI’ ya satışını yaptığı, aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen hizmet satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun – Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği (RG:27.11.2014/29188) hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerini kapsamaktadır. İş bu ön bilgilendirme formunu kabul etmekle ALICI, sözleşme konusu siparişi onayladığı takdirde sipariş konusu bedeli ve varsa kargo ücreti, vergi gibi belirtilen ek ücretleri ödeme yükümlülüğü altına gireceğini ve bu konuda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.

2. WEB UYGULAMASI BİLGİLERİ (Bundan sonra SİTE olarak anılacaktır.)

Mostar Yazılım Mustafa Akkaya’nın sahip olduğu www.dinleus.com internet adresinde bulunan web uygulamasıdır.

3. SATICI BİLGİLERİ(Bundan sonra SATICI olarak anılacaktır.)

Ünvanı: MOSTAR YAZILIM MUSTAFA AKKAYA
Adresi: Şahintepe Mah.Aşık Veysel Cad.No:163/A Başakşehir/İstanbul
Telefon: 0850 305 44 57
Eposta: [email protected]

4. ALICI BİLGİLERİ(Bundan sonra ALICI olarak anılacaktır.)
Hizmeti satın alan kişi:
Hizmeti satın alan Kişi T.C.K.N:
Hizmeti satın alan kişi adresi:
Telefon:
Eposta/Kullanıcı adı:
5. SÖZLEŞME KONUSU HİZMET BİLGİLERİ

5.1 Hizmetin temel özellikleri SATICI’ya ait www.dinleus.com adresinde yer almaktadır.
5.2 Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.
5.3 Sözleşme konusu hizmetin tüm vergiler dâhil satış fiyatı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.


Hizmet Açıklaması:

Süre: 45 Dakika
Birim Fiyatı:
KDV Dahil Toplam :
Ödeme Şekli ve Planı: Kredi Kartı
Hizmeti satın alan kişi:
Sipariş Tarihi:
Teslimat tarihi:
Teslim şekli: ONLINE WEB SEANS
Fatura Adresi:
Fatura Teslim: Online olarak seans hizmetinin tamamlanmasından hemen sonra faturası teslim edilecektir.

6. GENEL HÜKÜMLER

6.1. ALICI, SATICI’ya ait internet sitesinde sözleşme konusu hizmetin temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile hizmetin uygulanmasına ilişkin ön bilgileri okuyup, bilgi sahibi olduğunu, elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. ALICININ; Ön Bilgilendirmeyi elektronik ortamda teyit etmesi, mesafeli satış sözleşmesinin kurulmasından evvel, SATICI tarafından ALICI’ ya verilmesi gereken iletişim bilgilerini, satın alınan hizmete ait temel özellikleri, hizmetin vergiler dâhil fiyatını, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
6.2. Sözleşme konusu satın alınan hizmetin, hizmetin verileceği tarih ve saatte SATICI tarafından ALICIYA teslim edilmediği taktirde ALICI’nın sözleşmeyi feshetme hakkı saklıdır.
6.3. SATICI, sözleşme konusu hizmeti eksiksiz, internet sitesinde belirtilen niteliklere uygun bir şekilde vermeyi, her türlü ayıptan arî olarak yasal mevzuat gereklerine sağlam, standartlara uygun bir şekilde işin gereği olan bilgi ve belgeler ile işi doğruluk ve dürüstlük esasları dâhilinde ifa etmeyi, hizmet kalitesini koruyup yükseltmeyi, işin ifası sırasında gerekli dikkat ve özeni göstermeyi, ihtiyat ve öngörü ile hareket etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.
6.4. SATICI, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan ALICI’yı bilgilendirmek ve açıkça onayını almak suretiyle eşit kalite ve fiyatta farklı bir hizmet verebilir.
6.5. SATICI, satın alınmış hizmetin yerine getirilmesinin imkânsızlaşması halinde sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremezse, bu durumu, öğrendiği tarihten itibaren 3 gün içinde yazılı olarak tüketiciye bildireceğini, 14 günlük süre içinde toplam bedeli ALICI’ya iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
6.6. ALICI, sözleşme konusu hizmetin teslimatı için işbu Ön Bilgilendirme Formunu elektronik ortamda teyit edeceğini, herhangi bir nedenle sözleşme konusu hizmet bedelinin ödenmemesi ve/veya banka kayıtlarında iptal edilmesi halinde, SATICI’ nın sözleşme konusu hizmetin teslim yükümlülüğünün sona ereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
6.7. SATICI, tarafların iradesi dışında gelişen, önceden öngörülemeyen ve tarafların borçlarını yerine getirmesini engelleyici ve/veya geciktirici hallerin oluşması gibi mücbir sebepler halleri nedeni ile sözleşme konusu hizmeti süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI’ ya bildireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. ALICI da hizmetin iptal edilmesini, sözleşme konusu hizmetin varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesini SATICI’ dan talep etme hakkına haizdir. ALICI tarafından hizmetin iptal edilmesi halinde ALICI’nın kredi kartı ile yaptığı ödemelerde, hizmet tutarı 14 gün içerisinde ilgili bankaya iade edilir. ALICI, SATICI tarafından kredi kartına iade edilen tutarın banka tarafından ALICI hesabına yansıtılmasına ilişkin ortalama sürecin 2 ile 3 haftayı bulabileceğini, bu tutarın bankaya iadesinden sonra ALICI’ nın hesaplarına yansıması halini

n tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, ALICI, olası gecikmeler için SATICI’ yı sorumlu tutamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. 7. CAYMA HAKKI

7.1. ALICI, sözleşme konusu hizmeti kullanmamak şartıyla 14 (on dört) gün içinde ve ancak hizmet tarihinden en az 1 gün önce cayma hakkını kullanabilir. ALICI’nın cayma hakkını kullanabilmesi için satın almış olduğu hizmeti hiçbir şekilde kullanmamış olması gerekmektedir, aksi takdirde cayma talebi geçersiz olacaktır. Cayma bildiriminin SATICI’ya ulaştığı tarihten itibaren 14 gün içinde ürün bedelini tüm masrafları ile ALICI’ya iade edilir.
Alıcının cayma hakkını Satıcıya yöneltmesi gerekmektedir. Alıcı işbu hakkını süresi içerisinde ve yazılı olarak Satıcının açık adresine yapacağı yazılı bildirim, e-posta veya fax yolu ile kullanabilir.
Site, işbu mesafeli satış sözleşmesinin tarafı olmadığından Site’ye karşı cayma hakkı kullanılamaz veya Site’den bedel iadesi talep edilemez. Söz konusu hizmetle ilgili tüm yükümlülük ve sorumluluk taraflara aittir. Satıcı, sözleşme konusu hizmetin internet sitesinde belirtildiği gibi sunulmasından siparişte belirtilen niteliklere uygun sunulmasından münhasıran sorumludur. Alıcı talep ve şikayetlerini Satıcı’nın iletişim bilgilerine iletebilir.

Genel Bilgilendirme

İşbu ön bilgilendirme formu Satıcının site üzerindeki hizmetlerine yönelik sunduğu her çeşit bilgi/reklam/açıklama ile bir bütün olup Alıcı ve Satıcı arasında yapılan Mesafeli Satış Sözleşmesi’nin ayrılmaz bir parçasıdır. Alıcı, işbu ön bilgilendirme formu ve Satıcı ile akdedeceği Mesafeli Satış Sözleşmesi’ndeki hizmete ilişkin bilgiler nedeniyle her türlü talebini tüketici mevzuatı kapsamında Satıcıya yöneltmesi gerektiğini kabul eder.
Taraflar, işbu Sözleşmeye konu hizmetin sunulmasından kaynaklanan tüm sorumluluğun Satıcı’ya ait olduğunu; kabul, beyan ve taahhüt ederler. Satıcı’nın, satışa sunduğu hizmetlere ilişkin bedellerin kendi nam ve hesabına Alıcı’dan tahsil edilmesi konusunda hakka sahip olduğunu kabul ve beyan eder.
İşbu Sözleşmenin akdedilmesi tarafların ayrı ayrı Site ile akdetmiş oldukları üyelik sözleşmelerinin hükümlerinin ifasını engellemeyecek olup Taraflar işbu sözleşme konusu hizmetin satışında Site’nin herhangi bir şekilde taraf olmadığını ve Sözleşme kapsamında tarafların yükümlülüklerini yerine getirmeleri ile ilgili herhangi bir sorumluluğu ve taahhüdü bulunmadığını kabul ve beyan ederler.
Hizmet ile ilgili ALICI’nın herhangi bir şekilde zarara uğraması halinde, ALICI bu durumdan SATICI’nın sorumlu olacağını ve kabul, beyan ve taahhüt eder.
SATICI, site üzerinden yapılacak satışlar ile ilgili ALICI’nın yapacağı ödemelerin, kendi adına Site tarafından tahsil edileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
İşbu Ön Bilgilendirme Formuna konu hizmetten kaynaklanan ihtilaflarda, Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Alıcı’nın yerleşim yerindeki Tüketici Hakem Heyetleri ile Alıcı’nın yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.
İşbu ön bilgilendirme formu, elektronik ortamda Alıcı tarafından okunarak kabul edilmiştir.


ALICI:

Hizmeti satın alan kişi:
Hizmeti satın alan Kişi T.C.K.N:
Hizmeti satın alan kişi adresi:
Telefon:
Eposta/Kullanıcı adı:


SATICI:

Ünvanı: MOSTAR YAZILIM MUSTAFA AKKAYA.
Adresi: Şahintepe Mah.Aşık Veysel Cad.No:163/A Başakşehir/İstanbul
Telefon: 0850 305 44 57
Eposta: [email protected]
TARİH: